BINH AN http://vinabomi.com.vn

Thông Báo Triệu Tập Đại Hội Đồng Cổ Đông Năm 2019
07.05.2019

Thông báo triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ XIII năm 2019

  1. Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Bột mì Bình An - Vinabomi, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên lần thứ XIII năm 2019 như sau:
  • Thời gian tổ chức Đại hội: 08 giờ 30, ngày 31 tháng 05 năm 2019.
  • Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty Cổ Phần Bột Mì Bình An - Vinabomi.
  • Địa chỉ: 2623 Phạm Thế Hiển, Phường 7 - Quận 8, TP. HCM.
  • Điện thoại: 084 - 028 - 3856.9234               Fax: 084 - 028 - 3850.4657

 


       2.  Nội dung chính của Đại hội:

  • Báo cáo kết quả Sản Xuất Kinh Doanh năm 2018 và kế hoạch Sản Xuất Kinh Doanh năm 2019;
  • Các nội dung khác.

Chi tiết vui lòng tải file về tại đây: ThongBaoTrieuTapDaiHoiCoDong2019.pdf

 URL của bản tin này::http://vinabomi.com.vn/modules.php?name=quanhecodong&op=viewst&sid=281

© BINH AN contact: info@vinabomi.com.vn