BINH AN http://vinabomi.com.vn

Công bố thông tin thay đổi thành viên HĐQT
11.04.2012

  • Căn cứ đơn xin rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Bột Mì Bình An - Vinabomi ngày 25/12/2011.
  • Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 06/01/2012 và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông ngày 29/03/2012.
  • Ngày 25/12/2011, Hội đồng quản trị Công ty CP Bột Mì Bình An - Vinabomi nhận được đơn xin thôi giữ nhiệm vụ thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Ngọc Nam, chức vụ: Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Ngọc Nam không còn là Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 06/01/2012.

  • Căn cứ khoản 6 điều 24 Điều lệ Công ty CP Bột Mì Bình An. Để thay thế vào chỗ trống phát sinh, HĐQT đã bầu bổ sung Ông Huỳnh Văn Thông, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam, đại diện 15,11% vốn của Tổng Công ty Lương Thực Miền Nam vào thành viên HĐQT, đồng thời HĐQT cũng đã bầu Ông Huỳnh Văn Thông làm Chủ tịch (kết quả này đã được Đại hội đồng Cổ đông ngày 29/03/2012 thông qua).
  • Nội dung chi tiết tải về tại đây: CONGBOTHONGTINTHAYDOITHANHVIENHDQT.pdf


URL của bản tin này::http://vinabomi.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=226

© BINH AN contact: info@vinabomi.com.vn