BINH AN http://vinabomi.com.vn

Hội đồng quản trị Công ty CP Bột mì Bình An quyết định lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung tên viết tắt và sửa đổi Điều lệ Công ty.
07.11.2011

Sau khi phát hành cổ phiếu thưởng và tăng vốn điều lệ, Công ty sẽ tiến hành điều chỉnh giấy phép Kinh doanh và sửa đổi Điều lệ Công ty. Tuy nhiên việc bổ sung và sửa đổi này phải được thông qua Đại hội Đồng cổ đông theo Điều lệ Công ty đã quy định.

Do không có điều kiện triệu tập Đại hội Đồng cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty quyết định lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua 02 nội dung:

  1. Bổ sung tên viết tắt Công ty là VINABOMI JSC
  2. Sửa đổi Điều 2, khoản 1, Chương II Điều lệ Công ty về việc bổ sung tên viết tắt của Công ty là VINABOMI JSC.

 URL của bản tin này::http://vinabomi.com.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=217

© BINH AN contact: info@vinabomi.com.vn